Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Особливості ЄКТС

Кредити ЄКТС характеризують обсяг навчальної роботи студентів на осно­ві визначених результатів навчання і відповідного їм навчального наванта­ження. 60 кредитів призначають за результи навчання та пов’язане з ними навчальне навантаження за очною формою навчання протягом повного навчального року, який зазвичай охоплює низку освіт­ніх компонентів, для яких призначають­ся кредити (на підставі результатів навчання та навчального навантаження). Кредити ЄКТС, як правило, виража­ються в цілих числах.

Результати навчання є свідченням того, що саме особа знає, розуміє та здатна зробити після завершення процесу навчання. Досягнення резуль­татів навчання має оцінюватися за допомогою процедур, основаних на чітких і прозорих критеріях. Результати навчання стосуються і окремих освітніх компонентів, і програми загалом. Вони також використовуються в європей­ських і національних рамках кваліфіка­цій для опису рівня кваліфікації.

Навчальне навантаження є оцінкою часу, протягом якого, як правило, особа повинна завершити всі навчальні заходи, такі як лекції, семінари, проекти, прак­тичні роботи, практику/стажування та індивідуальні дослідження, необхідні для досягнення очікуваних результатів навчання. Навантаження повного навчального року в Університеті становить 60 кредитів (1800 годин), зазвичай розподіляється на два семестри по 30 кредитів кожен. Один кредит відповідає 30 годинам навчального навантаження.

Розподіл кредитів у ЄКТС є процесом призначення певної кількості креди­тів кваліфікаціям, освітнім програмам або окремим освітнім компонентам. Кредити виділяються на освітні програми відповідно до стандартів освіти, і з посиланням на національні та/або європейські рамки кваліфікацій. Їх призначають освітнім компонентам та практиці відповідно до розрахованого навчального наван­таження студента, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання кожного компонента.

Присвоєння кредитів у ЄКТС є актом формального надання здобувачам вищої освіти креди­тів, призначених відповідним компонентам, якщо вони досяга­ють певних результатів навчання. Кредити присвоюються студентам після завер­шення необхідної навчальної діяльності та досягнення відповідних резуль­татів навчання, що підтверджується належним оцінюванням. Якщо студенти досягли результатів навчання в інших фор­мальних, неформальних та інформальних навчальних контекстах або часових термінах, кредити можуть бути присво­єні після оцінювання і визнання цих результатів навчання.

Перезарахування (трансфер) кредитів є процесом одержання кредитів, присвоєних в одному формальному контексті (освітня програма, вищий навчальний заклад) та визнаних в іншому формальному контексті з метою отримання кваліфікації. Креди­ти, присвоєні студентам у межах одні­єї освітньої програми Університету, можна перевести для накопичування в іншій програмі, запропонованій тим самим або іншим Університетом. Трансфер кредитів є ключем для успішності академічної мобільності. В ДТУ ШАГ результатів навчання визнаються і перезарахування в кредитах ЕКТС на основі виписки оцінок (академічна довідка) відповідно до положення.