Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Ділова мова та комунікації

«Ділова мова ТА КОМУНІКАЦІЇ»

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)
Статус дисципліни Обов’язкова
Семестр вивчення 1-й
Обсяг дисципліни 3 кредити ЕКТС
Мова викладання Українська
Викладач  
Попередні дисципліни, необхідні для доступу -
Дисципліни, в яких будуть використовуватися знання Проектна робота. Захист кваліфікаційної роботи.

Мета дисципліни

Розвиток компетенцій направлених на ділове спілкування державною мовою як усно, так і письмово, застосовувати знання у практичних ситуаціях, спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, формування комунікативної компетентності, набуття комунікативного досвіду, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері.

Зміст дисципліни

Теорія:

 • Культура українського професійного мовлення.
 • Ораторське мистецтво та риторика. Вербальне спілкування. Правила ділового стилю в одязі.
 • Публічні виступи. Психологічна підготовка до публічного виступу: методи, поради, підказки. Складання текстів промов.
 • Індивідуальні і колективні форми фахового спілкування.
 • Документ як основний вид офіційно-ділового стилю.
 • Підготовка документів відповідно до ДСТУ.
 • Правила складання резюме. Самопрезентування.
 • Правила проходження співбесіди

Практика:

 • Публічні виступи. Психологічна підготовка до публічного виступу. Складання текстів промов.
 • Ораторське мистецтво та риторика. Вербальне спілкування.
 • Форми організації дискусій. Особливості проведення різних видів нарад.
 • Співбесіда з роботодавцем. Мистецтво перемовин.
Робота з документами. Реквізити документів. Вимоги до тексту документа і його оформлення. Заява та її різновиди. Запрошення. Розпорядження. Розписка. Наказ. Лист. Автобіографії. Резюме. Характеристика.
Індивідуальні завдання

Підготувати промову для виступу

Скласти план проведення наради

Підготувати наказ відповідно до ДСТУ 4163-2020

Підготувати заяву про прийом на роботу

Підготувати автобіографію

Підготувати резюме
Результати вивчення

Знати:

Культуру українського професійного мовлення. Основні правила ділового спілкування. Основи ораторського мистецтва, прийоми підготовки до публічного виступу. Правила оформлення основних документів. Основні етапи проходження співбесіди.

Вміти:

Офіційно спілкуватись державною мовою. Проводити публічні виступи, складати тексти промов. Готувати резюме та проходити співбесіду.

Здійснювати підготовку документів.
Оцінювання

Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється за 100 - бальною шкалою.

Кредити за компоненту зараховуються, якщо здобувач отримав підсумкову оцінку не менше 60-ти балів.

Обчислення підсумкової оцінки:

де:ДБ – додаткові бали, враховують додаткові досягнення з компоненти;

МК1, МК2– бали за оцінювання модулю компоненти:

де: МКР – результати модульної контрольної роботи;

АК- середня оцінка за результатами роботи під час занять;

СР – середня оцінка за результатами виконання індивідуальних завдань;
Додаткова інформація *посилання на сілабус*
Пропозиції до дисципліни Ваші пропозиції